Firmy członków PKB+

Poznaj firmy reprezentowane przez członków PKB+

Dom Inwestycyjny Xelion

zarządzanie finansami, usługi maklerskie
www.xelion.pl

O firmie

Istniejemy po to, aby ludzie mogli we właściwym czasie
podejmować dobre decyzje dotyczące ich pieniędzy.


Spółka Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dawniej: Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o.) na rynku finansowym jest obecna od 2003 roku. Udziałowcami DI Xelion są Bank Pekao S.A. i Bank UniCredit S.p.A. - obaj wspólnicy posiadają po 50% udziałów.

Dążąc do zapewnienia Klientom jak najbardziej kompleksowej oferty w zakresie inwestycji, w dniu 18 października 2011 r. DI Xelion otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, którą rozpoczął w dniu 3 marca 2012 r. Obecnie DI Xelion świadczy usługi maklerskie w zakresie:
 • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 • wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
 • przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych,
 • sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
 • oferowania instrumentów finansowych,
 • doradztwa inwestycyjnego.
Podstawowe zasady, którymi konsekwentnie się kierujemy, to:
Lojalność uczciwe podejście do siebie, Klienta i firmy,
Rozwaga starannie tworzymy ofertę, a w razie wątpliwości wybieramy mniejsze ryzyko; dobieramy sprawdzonych Partnerów i Doradców Finansowych,
Ambicja chcemy być najlepsi i dostarczać naszym Klientom produkty i usługi najwyższej jakości,
Rzetelność  starannie analizujemy sytuację; udostępniane przez nas informacje są rzetelne; Klientów, ich pieniądze i czas traktujemy z szacunkiem,
Cierpliwość  koncentrujemy się na długoterminowych relacjach zarówno z Doradcami, jak i Klientami,
Bezpieczeństwo    stosujemy sprawdzone rozwiązania i minimalizujemy ryzyko,
Dyskrecja sprawy, o których rozmawiają Doradcy z Klientami, pozostają zawsze sprawami tylko między Doradcą i Klientem.
 
    

Przedmiot działalności

Dom Inwestycyjny Xelion jest liderem w Polsce w profesjonalnej pomocy w zarządzaniu finansami Klientów.
Nasze usługi realizujemy za pośrednictwem sieci doskonale wykwalifikowanych Doradców Finansowych oraz poprzez jedną z najszerszych na rynku ofert produktowych, obejmującą m.in.:
 • otwarte fundusze inwestycyjne,
 • zamknięte fundusze inwestycyjne oraz
 • usługę asset management.
Dopełnieniem oferty są:
 • produkty ubezpieczeniowe oraz
 • uzupełniające produkty bankowe.
Co jest najważniejszą kompetencją Xelion?
Podstawową usługą świadczoną przez Xelion jest pomoc w zakresie zarządzania finansami Klienta, poprzez:
 • kompleksowe zbadanie sytuacji finansowej,
 • pomoc w zakresie optymalnej alokacji płynnych składników majątku w dostępne klasy aktywów finansowych,
 • optymalizację podatkową.
Dom Inwestycyjny Xelion, realizując ideę kompleksowej pomocy w zarządzaniu finansami, stworzył dla swoich Klientów możliwość inwestowania w instrumenty finansowe notowane m.in. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W zależności od akceptowanego poziomu ryzyka, horyzontu inwestycyjnego oraz aktualnych trendów rynkowych mogą Państwo lokować swoje nadwyżki finansowe w akcje, obligacje czy instrumety pochodne notowane na giełdzie.
W tym celu DI Xelion udostępnił Państwu system Platforma, za pomocą którego mogą Państwo otworzyć rachunek maklerski, składać zlecenia maklerskie w każdym miejscu i czasie oraz na bieżąco monitorować stan swoich inwestycyji.

Co więcej, DI Xelion jako pierwszy na polskim rynku daje swoim Klientom możliwość dokonywania za pośrednictwem Internetu nieograniczonego obrotu kontraktami terminowymi na indeks za stałą miesięczną opłatę abonamentową, powiększaną o jednostkowe koszty transakcyjne ponoszone przez dom maklerski na rzecz GPW w Warszawie oraz KDPW.

Kontakt

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. 
ul. Puławska 107
02-595 Warszawa
tel.: (22) 565 44 00
fax: (22) 565 44 01

Punkt Obsługi Klienta
Al. Grunwaldzka 411
80-309 Gdańsk
VI piętro
tel. 58 660 11 00