Statut PKB+

CELE PROGRAMOWE

zwiń

Politechniczny Klub Biznesu „PKB+” powstał w 2001 roku, aby promować działalność zawodową członków oraz popierać przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową.

Klub kultywuje historyczny związek swoich członków z Politechnika Gdańską i wspiera jej rozwój.

Członkowie Klubu pomagają sobie wzajemnie i czerpią satysfakcję i przyjemność ze spotkań we własnym gronie.
 

I. FUNKCJE KLUBU

rozwiń
 1. Klub jest miejscem tworzenia więzi zawodowych i towarzyskich.
 2. Klub jest forum wymiany myśli i poglądów o gospodarce i polityce oraz ośrodkiem kształtowania opinii.
 3. Klub wspiera Politechnikę Gdańską w realizacji jej programów rozwojowych i w kultywowaniu tradycji.
 4. Dla osiągnięcia swoich celów Klub współpracuje z organizacjami społecznymi i politycznymi.
 5. Klub wspiera interesy swoich członków, występuje w ich obronie i udziela im rekomendacji.
 6. Klub tworzy lobby przedsiębiorców.
 

II. ZASADY KLUBOWE

rozwiń

Klub kieruje się następującymi zasadami:
 1. Zasadą wzajemnej służebności.
 2. Zasadą dobrowolności przystępowania do Klubu.
 3. Zasadą akceptacji Statutu i Reguł Klubowych.
 4. Zasadą członkostwa.
 5. Zasadą samofinansowania działalności.

III. ORGANIZACJA KLUBU

rozwiń
 
 1. Klub prowadzi swą działalność poprzez zebrania członków, którym przewodniczy Moderator.
 2. Pomiędzy zebraniami Klubem kierują: Past Moderator , Moderator, Moderator Elekt
 3. Zebranie Klubu zwołane przez Moderatora drogą e-mail ma moc stanowienia we wszystkich sprawach Klubu
 4. Każde zebranie kończy się ustaleniem nazwiska Moderatora Elekta.
 5. Kadencja: Past Moderatora, Moderatora i Moderatora Elekta zaczyna się lub odpowiednio kończy się z chwila wyboru przez Moderatora - Moderatora Elekta.
 6. Klub wyraża swą wolę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 7. Klub organizuje swoją działalność poprzez Internet.
 8. Szczegółowe zasady oraz obyczaje przyjęte w życiu klubowym zawarte są w Regułach Klubu.
 9. Klub używa zatwierdzonej nazwy i logo (w zał. Statutu).

IV. CZŁONKOSTWO

rozwiń
 1. Członkiem klubu jest absolwent Politechniki Gdańskiej legitymujący się aktywnością w ruchu studenckim, - lider w biznesie, nauce, administracji, kulturze, sporcie i polityce.
 2. Członkostwo w Klubie jest rodzajem aktywności publicznej i ma charakter udziału we wspólnej działalności.
 3. Członkiem Klubu zostaje się po przyjęciu kandydatury z rekomendacji dwóch członków Klubu po prezentacji osoby kandydata.
 4. Członkiem może zostać tylko osoba akceptowana przez min. ¾ członków Klubu.
 5. Członkostwo w Klubie może ustać w wyniku decyzji członka lub wykluczenia przez min. ¾ członków Klubu. Brak aktywności klubowej może być przyczyną ustania członkostwa.
 6. Członkiem Klubu może zostać również osoba szczególnie zasłużona, nie będąca absolwentem PG, w trybie określonym w Regułach Klubu, zgodnie z p.4.

V. PRAWA CZŁONKA

rozwiń

 1. Członek Klubu ma prawo do udziału w przedsięwzięciach i akcjach klubowych oraz do składania propozycji programowych.
 2. Członek Klubu otrzymuje atrybuty klubowe.
 3. Członek Klubu ma prawo do otrzymania rekomendacji i referencji.
 4. Członek Klubu ma prawo rekomendacji kandydatów na członków, oraz prawo wniesienia sprzeciwu przyjęcia do Klubu nie akceptowanych przez siebie osób.

VI. OBOWIĄZKI CZŁONKA

rozwiń

 1. Członka Klubu obowiązują zasady zawarte w Statucie Klubu, Regułach Klubowych. Aktywność klubowa jest potwierdzeniem przynależności do Klubu.
 2. W szczególności do obowiązków Członka należy:
 • uczestniczenia w zebraniach klubowych;
 • przestrzeganie zasad klubowych;
 • bieżące uaktualnianie danych o sobie i swojej działalności;
 • systematyczne wywiązywanie się z podjętych zobowiązań, w tym finansowych;
 • systematyczne wywiązywanie się z podjętych zobowiązań, w tym finansowych;
 • przestrzeganie Reguł Klubowych;
 • przedstawianie opinii dotyczących spraw społecznych gospodarczych i politycznych na prośbę Klubu;
 • pomoc w organizowaniu imprez i akcji klubowych;
 • przedkładanie ofert gospodarczych w pierwszej kolejności zainteresowanym członkom klubu;
 • utrzymywanie stałego kontaktu osobistego między członkami Klubu ;
 • obrona opinii i znaku PKB+ ;
 • świadczenie wzajemnej pomocy w prowadzonych interesach;
 • posiadanie adresu korespondencyjnego e mail.

VII. REGUŁY KLUBU

rozwiń
 1. Klub prowadzi Księgę Reguł Klubu, w której zapisywane są przyjęte zasady i obyczaje uznane przez członków za szczególnie wspomagające ich działalność klubową.
 2. Strażnikiem reguł klubu jest „Szafarz Reguły” wybierany raz na rok kalendarzowy na pierwszym spotkaniu w nowym roku kalendarzowym.
 3. Po przyjęciu reguły przez Klub, wpisu do Księgi Reguł dokonuje Szafarz Reguły na podstawie podpisanego przez Moderatora protokołu ze spotkania odnotowując przy jej treści nazwisko wnioskodawcy oraz Moderatora. Księga Reguł publikowana jest członkom klubu przez e mail. Podpisany oryginał Księgi Reguł wraz z oryginałami protokołów spotkań przechowywany jest w siedzibie klubu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

rozwiń
 
Statut niniejszy został przyjęty w dniu 03.10.2002r. przez zgromadzenie członków założycieli kwalifikowaną większością 4/5 głosów obecnych. W dniu 05.06.2008r członkowie kwalifikowaną większością 4/5 głosów zaakceptowali zmiany wprowadzone do statutu. Obecna wersja statutu uwzględnia te zmiany.